Conclusies Brusselse Staten-Generaal Verkeersveiligheid Brussel:

invoering algemene zone 30, meer controles & duidelijkere wegindeling

Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, Bianca Debaets, heeft vandaag het maandenlange traject van de Brusselse staten-generaal verkeersveiligheid afgesloten. De voorbije maanden werden 1500 Brusselaars online gevraagd naar hun prioriteiten en bezorgdheden, kwamen verschillende focusgroepen van burgers, actiegroepen en experts samen om te debatteren en aanbevelingen te formuleren.

Snelheid

De belangrijkste conclusies worden hieronder samengevat. In het oog springt dat 74,8% van de ondervraagde Brusselaars akkoord gaat met een lagere maximumsnelheid voor een veiliger verkeer. Onaangepaste snelheid wordt gezien als het belangrijkste aspect dat moet veranderen.  

Bianca Debaets: “Ik ben altijd voorstander geweest van een veralgemeende zone 30 in Brussel, met uitzondering voor een aantal gewestwegen. Ik ben blij dat de Brusselaar daar brood in ziet.”

Ook uit de expertengroepen en middenveldgroepen kwam de onaangepaste snelheid als prioriteit naar voren. Men pleit voor meer controles in het verkeer.

Bianca Debaets: “Brusselaars zijn de hardrijders kotsbeu. In 2017 werden meer dan 212.000 snelheidsinbreuken vastgesteld in Brussel. We hebben de voorbije jaren met het gewest miljoenen euro’s geïnvesteerd in meer flitspalen, lidars en trajectcontrole. De middelen zijn er. We roepen de Brusselse burgemeesters en politiezones op daar meer gebruik van te maken en meer te gaan controleren.”

Fietsbrigades

De Brusselaars zien een belangrijke rol weggelegd voor politieagenten te voet en fietsbrigades. Uit de online-enquête bleek dat het gebrek aan respect in het verkeer tussen de verschillende weggebruikers een belangrijk pijnpunt is bij de 1500 bevraagde Brusselaars.

Bianca Debaets: “37% van de Brusselaars heeft al verkeersagressie meegemaakt, dat is het hoogste in heel het land. Politie-agenten te voet en te fiets kunnen ook sneller en makkelijker ingrijpen bij asociaal en gevaarlijk gedrag zoals dubbelparkeren en het openbaar vervoer blokkeren met de auto. We stellen vanuit het gewest de noodzakelijke middelen ter beschikking en met resultaat: meer dan 70 politiemensen werken vandaag al in een fietsbrigade.”

Wegindeling en infrastructuur

Bij autobestuurders keert regelmatig de klacht terug dat de wegindeling en infrastructuur onduidelijk is.

Bianca Debaets: “We moeten meer duidelijkheid scheppen in de Brusselse verkeersinfrastructuur. Als we naar een veralgemeende zone 30 gaan, zal dat al meer duidelijkheid scheppen en koppelen we het aan een grote sensibiliseringscampagne met de nodige infrastructuuringrepen. Met onze financiële steun hebben verschillende Brusselse gemeentes nu al hun zone 30 uitgebreid, maar in verspreide slagorde. Een algemene en coherente aanpak, in samenspraak tussen het gewest en de gemeentes, is nodig om die duidelijkheid te creëren.”

 

De Staten-Generaal heeft tientallen aanbevelingen opgeleverd en zullen de komende maanden worden uitgerold. Meer info op: https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl

 

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys, elaureys@gov.brussels, 0489/93.33.25

Contacteer ons
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Eric Laureys Woordvoerder, Staatssecretaris Bianca Debaets
Over Staatssecretaris Bianca Debaets

Staatssecretaris in de Brusselse Regering bevoegd voor Verkeersveiligheid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking
Collegelid in de Vlaams Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezin, Gezondheid en Gelijke Kansen

Staatssecretaris Bianca Debaets
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping
1210 Brussel